PRIVACYVERKLARING

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij informeren u hiermee over het type en de omvang van de persoonlijke gegevens, die wij bij uw bezoek aan onze internetpagina’s en onze aanwezigheid op Social Media verzamelen. De volgende verklaring inzake gegevensbescherming geldt daarbij voor deze internetpagina en voor de Facebook, Instagram en LinkedIn pagina van Laserliner.

UMAREX GmbH & Co. KG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Bovendien vinden wij het belangrijk dat u op elk moment weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken. Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse wet op de telecommunicatie- en telemediagegevensbescherming (TTDSG). Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners in acht worden genomen.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidstekorten kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend binnen het kader van de bepalingen van de Duitse wet op gegevensbescherming. Onderstaand informeren wij u over soort, omvang en doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens. U kunt deze informatie te allen tijde via onze website oproepen.

1. Algemeen
Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Bij het bezoek aan onze internetpagina en bij iedere oproep van een bestand wordt door onze webserver resp. de provider van de pagina protocolinformatie over deze processen verzameld en opgeslagen als 'server-logfiles' (bijv. datum en tijd van de oproep, URL van de verwijzende pagina, opgeroepen bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie evenals uw IP-adres).

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon
Verantwoordelijke in de zin van de AVG, anderen in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijnde wetten op gegevensbescherming en andere bepalingen met een privacyrechtelijk karakter is UMAREX GmbH & Co. KG. Contactgegevens enz. vindt u in het impressum.

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is: Extern:
VIA Consult GmbH & Co. KG, Frau Dr. Hanni Koch
Martinstraße 25
57462 Olpe
+ 49 (2761) 83668 – 0
datenschutz@via-consult.de

Elke betrokken persoon kan te allen tijde met vragen of suggesties over gegevensbescherming rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Persoonsgerelateerde gegevens
Persoonsgerelateerde gegevens betreffen informatie die kan worden gebruikt om meer te weten te komen over uw persoonlijke of zakelijke details (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres). Bij informatie die wij niet (of slechts met onevenredige moeite) aan u persoonlijk kunnen relateren, bijvoorbeeld door de informatie te anonimiseren, betreft het geen persoonsgerelateerde gegevens.

Persoonsgerelateerde gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verzamelen persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

5. Gebruik van cookies
Onze internetpagina maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden waarmee op het eindtoestel van de gebruiker specifieke, aan de gebruiker gerelateerde informatie wordt opgeslagen terwijl hij de internetpagina bezoekt.

Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren en de voorstelling van de aanwezigheid op het internet en verzamelen geen persoonlijke informatie. Andere daarentegen maken het mogelijk om uw bezoek aan pagina’s aan te passen aan uw voorkeuren en uw gedrag als gebruiker. In dit geval vragen wij bij het eerste bezoek aan onze website uw toestemming om deze optionele cookies te plaatsen.

Door wijziging van de instelling van de betreffende internetbrowser kan het plaatsen van cookies voor alle internetpagina's worden verhinderd. U kunt uw browser instelling naar believen configureren en bijv. het accepteren van cookies van derde partijen of alle cookies weigeren. Reeds geplaatste cookies kunnen weer worden verwijderd. Wij wijzen erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt benutten.

De informatie van de cookies wordt niet in verbinding gebracht met eventueel door u ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde gegevens.

Momenteel worden de volgende cookies gebruikt:

functioneel

NameAnbieterZweckAblauf
cmplz_banner-statusComplianzSlaat op dat de cookiebanner gesloten werd.1 jaar
cmplz_consented_servicesComplianzSlaat de instellingen van de cookietoestemming op.1 jaar
cmplz_functionalComplianzSlaat de instellingen van de cookietoestemming op.1 jaar
cmplz_marketingComplianzSlaat de instellingen van de cookietoestemming op.1 jaar
cmplz_policy_idComplianzRegistreert de ID voor de geaccepteerde cookierichtlijn.1 jaar
cmplz_preferencesComplianzSlaat de instellingen van de cookietoestemming op.1 jaar
cmplz_statisticsComplianzSlaat de instellingen van de cookietoestemming op.1 jaar

Statistiek

NameAnbieterZweckAblauf
_gaGoogleTelt en slaat het aantal paginabezoeken op.2 jaar
_ga_*GoogleTelt en slaat het aantal paginabezoeken op.1 jaar

6. Google Analytics
Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Verantwoordelijke instantie is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland).

Indien u de IP-anonimisering op deze internetpagina hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze internetpagina gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de internetpagina.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Bovendien kunt u de verzameling en verzending van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de verzameling door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Daardoor wordt een 'Opt-Out-Cookie' geïnstalleerd, dat een toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan onze internetpagina voorkomt

Voor nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming verwijzen wij naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=nl&gl=de.
Wij willen u erop wijzen dat de op deze internetpagina gebruikte tool Google Analytics werd uitgebreid met de code 'anonymizeIp' om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.

7. Google Ads
Onze website maakt gebruik van de Google-advertentietool "Google Adwords" van de aanbieder Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verantwoordelijke instantie is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin , D04 E5W5, Ierland).
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij en Google zien dat u als gebruiker op een van onze advertenties op Google heeft geklikt en bent doorgestuurd naar onze site.
Bovendien worden succesparameters zoals het aantal klikken, het eindapparaat van de gebruiker en hun leeftijd en geslacht doorgegeven. Gebruikers kunnen echter niet persoonlijk worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google, op basis waarvan we de meest succesvolle advertenties kunnen herkennen of de geïnteresseerde groepen mensen kunnen identificeren. We kunnen dan onze reclamemaatregelen aanpassen aan de interesses en behoeften van onze doelgroepen en u interessante aanbiedingen aanbieden.
U vindt details over Google AdWords in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/technologies/ads.

8. Opmerking over externe links
Deze internetpagina bevat koppelingen naar internetpagina's van derden ('externe links'). Voor de inhoud van deze internetpagina's is de betreffende exploitant aansprakelijk. De aanbieder heeft de vreemde inhouden bij de eerste koppeling van de externe links dienaangaande gecontroleerd op eventuele overtredingen. Op dat tijdstip waren geen overtredingen geconstateerd. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgevingen en de inhouden van de gekoppelde pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de achter de verwijzing of link liggende inhouden zelf gebruikt. Een voortdurende controle van de externe links zonder concrete aanwijzingen voor overtredingen kan niet van de aanbieder worden verlangd. Bij kennis van overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

9. Cliplister
Om u onze actuele producten te kunnen presenteren, integreren wij op onze website video's via interfaces naar diensten van het bedrijf Cliplister GmbH, Schauenburgerstraße 116, 24114 Kiel, Duitsland ('Cliplister').
Wanneer u onze website bezoekt, brengen wij via webinterfaces een verbinding tot stand met Cliplister om u de content in de best mogelijke vorm ter beschikking te kunnen stellen. Daarbij worden, voor een optimale en rechtszekere weergave van de content, uw IP-adres en apparaatspecifieke informatie aan Cliplister doorgegeven, door Cliplister gecodeerd en in geanonimiseerde vorm geregistreerd. Cliplister zal geen andere persoonsgerelateerde gegevens van u verwerken of opslaan. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.
Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Cliplister en uw rechten verwijzen wij naar de privacyverklaring: https://www.demoup-cliplister.com/privacy-policy.

10. Social Media
Wij zorgen ervoor dat wij online aanwezig zijn binnen sociale netwerken om met de daar actieve belangstellenden te communiceren en hen over ons te kunnen informeren.

Gegevens van de gebruikers kunnen door de provider daarbij buiten de ruimte van de Europese Unie worden verwerkt. Hierdoor kunnen voor de gebruikers risico’s ontstaan, omdat zo bijv. het doen gelden van de rechten van de gebruikers moeilijker zou kunnen worden.

De door u bezochte Social Media pagina biedt u de mogelijkheid om op onze bijdragen te reageren, hierop commentaar te geven, zelf een User-Post aan te maken en om ons privé berichten te sturen met persoonlijke verzoeken. De in dit kader door u meegedeelde en voor ons toegankelijke gegevens (bijv. gebruikersnaam, foto’s, evt. interesses, contactgegevens) worden door ons uitsluitend gebruikt met het oog op communicatie met de klant en diens belangstelling. Het is in ons belang u een platform te bieden, waarop wij u actuele informatie aanreiken en met behulp waarvan u uw verzoeken aan ons kunt richten en wij daar zo snel mogelijk op kunnen reageren.

Wij verwerken naast de fundamentele functies van de pagina verder geen gegevens. Gelieve er rekening mee te houden dat de provider Tracking Tools zoals cookies kan inzetten, onafhankelijk van het gebruik van de pagina door ons.

Wij informeren u over de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de door ons ter beschikking gestelde online aanwezigheid. Der EuGH (Hof van Justitie van de Europese Unie) heeft in zijn vonnis van 5 juni 2018 de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de providers en van de beheerder van de pagina bevstigd.

Voor een gedetailleerde voorstelling van de betreffende verwerking en de mogelijkheden om verzet aan te tekenen (Opt-Out) verwijzen wij naar de informatie van de door ons in de hand genomen provider. Ook in het geval van vragen om inlichtingen en het doen gelden van gebruikersrechten wijzen wij erop, dat deze het meest effectief bij de providers kunnen worden ingediend. Alleen de providers hebben telkens toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct adequate maatregelen treffen en inlichtingen verschaffen. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u zich wenden tot ons.

Wij beheren de volgende presenties:

• Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) – Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com

• Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) – Privacyverklaring: http://instagram.com/about/legal/privacy/

• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) – Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

• TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland) – Privacyverklaring: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl-NL

11. Apps en software
Laserliner biedt een aantal apps om te downloaden die kopers extra functies bieden.

Het gebruik van onze apps is in de regel mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Voor zover in onze applicaties persoonsgegevens (foto's of locatie) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Laserliner verwerkt deze gegevens niet en geeft ze niet door aan derden. Meer informatie over de verwerking van gegevens vindt u op de website van de desbetreffende app of in hun informatie over gegevensbescherming.

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

12. Wettelijke basis voor de verwerking
Als wij toestemming vragen voor bepaalde verwerkingen, zijn deze gebaseerd op art. 6 lid 1 sub a AVG. Indien de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens vereist is voor de vervulling van een contract, bijv. voor de levering van goederen of voor precontractuele maatregelen, zoals bij aanvragen, baseert de verwerking op art. 6 lid 1 sub b AVG. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, baseert de verwerking op art. 6 lid 1 sub c AVG. Als een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens niet op een van de bovengenoemde punten baseert, verwerken wij gegevens ter waarborging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming (verbetering van de bedrijfsvoering) conform art. 6 I lit. f DSGVO. Daarbij letten wij altijd op dat er geen beschermenswaardig belang van de betrokken persoon wordt aangetast dat zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang.

13. Duur waarvoor de persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de geldende wettelijke bewaringstermijn. Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens uit routine verwijderd, mits deze niet meer vereist zijn voor de vervulling of uitwerking van een contract.

Uw gegevens, die in het kader van onze online aanwezigheid worden opgeslagen, worden – voor zover dit voor ons mogelijk is – bij beëindiging van de exploitatie van de pagina verwijderd.

14. Rechten van betrokkenen
U heeft te allen tijde het recht, volgens art. 15 DSGVO, om informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en het doel van het opslaan daarvan te krijgen. Uw instemming met de opslag en het gebruik van uw gegevens kunt u op elk moment schriftelijk herroepen. Bovendien heeft u het recht om verzet aan te tekenen tegen een verwerking om gerechtvaardigde redenen, art. 21 DSGVO. U heeft naast de herroeping het recht om de rechtzetting (art. 16 DSGVO) en de beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO) en blokkering of verwijdering van uw gegevens (art. 17 DSGVO) te verlangen.

U heeft het recht om u conform art. 77 DSGVO voor klachten tot de bevoegde toezichthoudende instantie (voor NRW: Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (De toezichthouder van de deelstaat voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen) in Düsseldorf) te wenden. Bovendien heeft u het recht om de door u meegedeelde gegevens overgedragen te krijgen in een machineleesbaar formaat.

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich ook rechtstreeks tot ons wenden (verantwoordelijke instantie: zie Impressum). Bij alle vragen en vragen om inlichtingen, aanvragen of bezwaren kunt u zich daarnaast rechtstreeks wenden tot onze externe gemachtigde voor gegevensbescherming.

15. Veiligheid
Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgerelateerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de stand van de techniek.